A.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, είναι νόμιμος κάτοικος Ελλάδος και είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους τυχόν συμμετέχοντες.

Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να διαβάσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής του Διαγωνισμού, που είναι αναρτημένοι στο site (www.zakynthosevents.com), επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) στο σχετικό πεδίο και να συμπληρώσει τα στοιχεία (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email) στην ειδική φόρμα που θα υπάρχει αναρτημένη στην κάθε εκδήλωση και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στο Διαγωνισμό. Επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) οι συμμετέχοντες στο σχετικό πεδίο, δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι διάβασαν και αποδέχθηκαν τους όρους του Διαγωνισμού.

Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου με αποστολή περισσότερων από μία συμμετοχών στο Διαγωνισμό. Αν αποσταλούν περισσότερες από μία συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο, οι επόμενες της πρώτης συμμετοχής του θα ακυρώνονται και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι χρήστες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να έχουν έγκυρη διεύθυνση email και να καταχωρήσουν προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο).

Η περίοδος συμμετοχής στο Διαγωνισμό διαρκεί έως και την προηγούμενη ή την προ-προηγούμενη ημέρα της εκδήλωσης και ώρα 18.00, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην φόρμα υποβολής. Συμμετοχές υποβαλλόμενες μετά την ώρα λήξης δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να επιλέξει (κάνοντας κλικ) στην εκδήλωση που τον ενδιαφέρει και να συμπληρώσει τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο) στην ειδική φόρμα που θα υπάρχει αναρτημένη στην εκδήλωση και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά πατώντας (κάνοντας κλικ) το πεδίο “Δήλωση Συμμετοχής”. Επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) οι συμμετέχοντες στο σχετικό πεδίο, δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι διάβασαν και αποδέχθηκαν τους όρους του Διαγωνισμού.

Το Zakynthos Events Guide δικαιούται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του να ακυρώνει συμμετοχές, σε οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρίας, της Χορηγού ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, ή περιέχουν προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την κρίση του Zakynthos Events Guide. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τo Zakynthos Events Guide παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτό το βάρος της απόδειξης), τότε τo Zakynthos Events Guide θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή των επάθλων.

 

3. ΔΩΡΟ

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε αντικαθίστανται με άλλα και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

Οι πιθανότητες να αναδειχθεί κάποιος νικητής εξαρτώνται από τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών καθ΄όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι νικητές θα παραλαμβάνουν τα Δώρα από το σημείο που θα τους υποδείξει το Zakynthos Events Guide κατόπιν συνεννόησης.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωμά του στο έπαθλο χάνεται οριστικά και θα καλείται αναπληρωματικός νικητής.

 

4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Η κλήρωση για την ανάδειξη του/των νικητή/ών θα διεξάγεται την ημέρα λήξης του διαγωνισμού, μετά την προκαθορισμένη ώρα λήξης. Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα συμμετέχουν οι έγκυρες συμμετοχές. Ελλιπής, ή λανθασμένη, ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στο Zakynthos Events Guide να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Οι νικητές θα αναδειχθούν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την λήξη του διαγωνισμού. Τα ονόματα των νικητών δεν δημοσιεύονται για την αποφυγή παρεξηγήσεων κατά την παραλαβή τους.

Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει με βάση το τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και το email που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ένας νικητής δεν ευρεθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε μέχρι το βράδυ της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού και ώρα 21:00 ή δηλώσει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο του, το Zakynthos Events Guide θα επικοινωνήσει με επιλαχόντα που θα λαμβάνει τη θέση του νικητή που δεν ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα. To Zakynthos Events Guide κατά την επικοινωνία του με το νικητή θα ζητά στοιχεία απαραίτητα αποκλειστικά για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του Δώρου (ονοματεπώνυμο, κ.λ.π.).

 

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

Η επιλογή όλων των συνεργατών, των δώρων, των προϊόντων και των υπηρεσιών υπόκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Zakynthos Events Guide, εκτός αν ρητώς προβλέπεται άλλως. Το δώρο (ή / και οποιοδήποτε τμήμα αυτού) είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται. Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση ή εξαγορά του δώρου με μετρητά. Για την παραλαβή του δώρου ο νικητής πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά του με την επίδειξη του διαβατηρίου του ή άλλα έγγραφα ταυτότητας.

Το Zakynthos Events Guide μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή/και τους παρόντες όρους και να μεταφέρει τις ημερομηνίες κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δημοσιεύοντας τους νέους όρους στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει το δώρο χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Νικητής ή ο συνοδός επιδείξουν ανάρμοστη, παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά, προβούν σε υπερβολική χρήση αλκοόλ, τεχνητών διεγερτικών ή παράνομων ναρκωτικών ουσιών, ή ενεργήσουν με οποιονδήποτε τρόπο που θα προκαλέσει πρόβλημα στην Διοργανώτρια Εταιρεία ή σε κάθε πρόσωπο ή οργάνωση που εμπλέκεται στην εκδήλωση.

 

6. ΕΥΘΥΝΗ & ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Με την εγγραφή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες απαλλάσσουν το Zakynthos Events Guide, καθώς και τους αντιπρόσωπους του και τους υπάλληλους του εκ της ευθύνης τους για όλες τις απώλειες, ζημιές, δικαιώματα, απαιτήσεις και αγωγές κάθε είδους οι οποίες τυχόν θα προκύψουν άμεσα ή έμμεσα, από το Διαγωνισμό ή τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απομάκρυνσης του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα, ή της διακοπής της πρόσβασης σε αυτόν), ή προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δώρου χορηγούμενου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά του θανάτου, των τραυματισμών, των υλικών ζημιών, καθώς και απαιτήσεων που βασίζονται σε δικαιώματα δημοσιότητας, δυσφήμηση, και / ή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Σε καμία περίπτωση το Zakynthos Events Guide, καθώς και οι αντιπρόσωποι του και οι υπάλληλοι του δεν θα ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν από την πρόσβαση ή / και τη χρήση του δικτυακού τόπου, το κατέβασμα (downloading) και την εκτύπωση υλικού από την ιστοσελίδα του, την απομάκρυνση από το δικτυακό τόπο, τη διακοπή της πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, ή την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση ή συμμετοχή σε οποιοδήποτε δώρο απονέμεται κατόπιν του Διαγωνισμού.

Εάν κατά τη γνώμη του Zakynthos Events Guide, υπάρχει η υπόνοια ή η απόδειξη περί παραβίασης οποιουδήποτε τμήματος του Διαγωνισμού, ή περί πράξης που επηρεάζει τη διαχείριση, την ακεραιότητα, την ασφάλεια, τη δίκαιη και ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, το Zakynthos Events Guide διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιοδήποτε άτομο νοθεύει τη διαδικασία εγγραφής-συμμετοχής και να ακυρώσει όλες τις καταχωρήσεις που πιστεύει ότι έχουν πραγματοποιηθεί με δόλο και να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό.

Οι εγγραφές και το λοιπό υλικό που έχει αναρτηθεί περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Zakynthos Events Guide. Το Zakynthos Events Guide δεν ευθύνεται για ατελείς, καθυστερημένες ή εσφαλμένες συμμετοχές ή για οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία, ανθρώπινο λάθος, απώλεια/ καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα ή βλάβη της γραμμής σε σχέση με οποιοδήποτε τηλεφωνικό δίκτυο, εξοπλισμό πληροφορικής, λογισμικό ή συνδυασμό αυτών. Οι εγγραφές-συμμετοχές είναι άκυρες αν είναι ανακριβείς, ελλιπείς, παραποιημένες, πλαστές ή παράτυπες με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους.

Παρά το γεγονός ότι το Zakynthos Events Guide προσπαθεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα του Διαγωνισμού, δεν είναι υπεύθυνο για τις ενέργειες των συμμετεχόντων ή άλλων προσώπων σε σχέση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών να παρακαμφθούν οι παρόντες όροι ή να υπάρξει παρέμβαση στη διοίκηση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ορθή και δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Το Zakynthos Events Guide δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη στον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο και τον λοιπό εξοπλισμό του συμμετέχοντος ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που σχετίζεται με ή απορρέει από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή χρησιμοποιώντας υλικό από την ιστοσελίδα.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο Διαγωνισμός δεν εξελίσσεται όπως έχει προγραμματιστεί, λόγω ζημιών από ιούς υπολογιστών, bugs, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνικούς περιορισμούς ή αποτυχίες, απεργίες, συνθήκες της βιομηχανίας, πτώχευση ή εκκαθάριση, τις απαιτήσεις της αγοράς, το εφαρμοστέο δίκαιο, απρόβλεπτα εμπόδια, ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που, κατά την αποκλειστική κρίση του Zakynthos Events Guide, θα μπορούσαν υπονομεύσουν, ή με άλλο τρόπο να επηρεάσουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα, τη βιωσιμότητα, την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, το Zakynthos Events Guide διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και / ή να ακυρώσει, να λήξει, να τροποποιήσει, ή να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει το Διαγωνισμό, και να επιλέξει τον νικητή ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές που έχουν ληφθεί μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης, λήξης, τροποποίησης ή αναστολής, ανάλογα με την περίπτωση.

Το Zakynthos Events Guide διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή/και να αλλάξει το δώρο ή να το ανακαλέσει ενημερώνοντας σχετικά μέσω του site και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε βάρος του Zakynthos Events Guide, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση και το Zakynthos Events Guide δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσής τους.

Το Zakynthos Events Guide δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο site του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνον σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Επίσης, το Zakynthos Events Guide δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων από την παραπάνω αιτία. Το Zakynthos Events Guide δε έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης οποιουδήποτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό ή/και τυχόν βλάβης της ιστοσελίδας της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή/και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας εξαιτίας των οποίων δεν μπορεί να εκτελέσει τις παραπάνω υποχρεώσεις της και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της από το Διαγωνισμό.

Οποιαδήποτε συμμετοχή ή/και νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και μετά την ανακήρυξή του μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει συμμορφωθεί και αποδεχθεί τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που, παρά την αντίθετη δήλωσή του, αποδειχθεί ότι περιλαμβάνεται στις ανωτέρω (υπό όρο 1) κατηγορίες προσώπων που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, (γ) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς και (δ) σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός κάποιου νικητή, γεγονός που θα καθιστά αδύνατη την ενημέρωσή του, ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την αποδοχή του δώρου του. Επίσης, το Zakynthos Events Guide δικαιούται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του να ακυρώνει συμμετοχές, σε οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα του Zakynthos Events Guide, της Διοργανώτριας Εταιρίας ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, ή περιέχουν προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρίας. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων του Διαγωνισμού των οποίων οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Zakynthos Events Guide.

 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο παρών Διαγωνισμός δεν χορηγείται, ούτε υποστηρίζεται ή συνδέεται με το Facebook, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο συμμετέχων παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο προς το Zakynthos Events Guide. Το παρεχόμενο υλικό θα αξιοποιείται σε συνδυασμό με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζονται εν προκειμένω. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με και δεσμεύονται από τα ακόλουθα:

Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα και παρέχουν στο Zakynthos Events Guide τη συγκατάθεση και την άδειά τους για τη συλλογή (κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας συμμετοχής), χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού (διεξαγωγή Διαγωνισμού – ανάδειξη νικητών – ενημέρωση νικητών τηλεφωνικά και απόδοση των δώρων). Επίσης οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Zakynthos Events Guide, όπως στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα προαναφερόμενα στοιχεία τους, αποκλειστικά και μόνον σε εργαζομένους της Διοργανώτριας Εταιρίας ή/και τρίτα πρόσωπα τα οποία ως εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ΄εντολήν της Διοργανώτριας Εταιρίας, θα εμπλακούν στη διαδικασία απόδοσης των Δώρων σ΄ αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους και να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή/και διόρθωσης, ή/και διαγραφής ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο site.

Μετά την απόδοση των δώρων στους νικητές, τα παραπάνω στοιχεία θα διαγράφονται από την βάση δεδομένων του Zakynthos Events Guide.